: ارد بزرگ
  • هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است