: ارد بزرگ
  • سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است