: بزرگمهر
  • هنر خردمند در این است که عیب خویش را دریابد و به رفع آن بکوشد