: ارد بزرگ
  • درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .