: فردوسی
  • بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد