: ارد بزرگ
  • نامداران هیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج اندیش نکردند