: ارد بزرگ
  • میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است