: ارد بزرگ
  • از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید