چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: گلی متس
  • چطور چیزی میتواند تو را ناراحت کند در صورتیکه تو به آن این اجازه را ندهی