: دیل کارنگی
  • پر حرفی و پر گویی مجال تفکر و تعقل را میگیرد