: بزرگمهر
  • دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.