: بزرگمهر
  • خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد