: ارد بزرگ
  • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد