: ارد بزرگ
  • سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است