چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: ارد بزرگ
  • فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است