: ارد بزرگ
  • آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند