: ویلیام درایتن
  • تغییر آنگاه شروع می شود که فردی پله بعدی را ببیند