: بنجامین فرانکلین
  • کسی که به شانس خود تکیه کرده ، از شام شبش هم اطمینان نیست