: بزرگمهر
  • در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است