: فردوسی
  • آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود