: لارشفوگو
  • دهان زشت گو را با خموشی و وقار باید بست