: ارد بزرگ
  • تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد