: فردوسی
  • کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند