: شیلر
  • تنها کسی موفق میشود که به انتظار ننشیند و همه چیز را از هوش و حواس خود بخواهد