: ارد بزرگ
  • ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد .