: ارد بزرگ
  • کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند