: بزرگمهر
  • خود را به هوس نزریک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد.