: ارد بزرگ
  • فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند