: مادر ترزا
  • عشق میوه تمام فصلهاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد