: ارد بزرگ
  • فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند