: سعدی
  • اندیشه کردن که چه بگویم ، بهتر از پشیمانی خوردن که چرا گفتم