چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: اوئیس فارمر
  • برای یک رئیس خوب بودن به یک قلب خوب و یک فکر خوب نیاز دارید