: ارد بزرگ
  • سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود