: نایلون بنا پارت
  • کم دانستن و پر گفتن مثل پول نداشتن و خر کردن است