چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: فلورانس کدویک
  • برنده هیچگه تسلیم نمیشود و تسلیم شونده هیچگاه برنده نمیشود