: ارد بزرگ
  • بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند