: آبراهام لینکن
  • اگر در انجام کاری مصمم شوید راه انجام آن را خواهید یافت