: ارد بزرگ
  • برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم