زندگی نامه و معرفی آثار بزرگان سرزمین پارس

زندگی نامه دهقان سامانی

| 2 Comments | 0 TrackBacks

میرزاابوالفتح خان ملقب به سیف الشعرا از سخنوران خوش ذوق و پر کار دوره ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه قاجار است وی در 1203 - 1240  هجری - در قریه سامان که در جنوب غربی اصفهان واقع است دیده به جهان گشود . در کودکی ار نعمت پدر محروم گشت و تربیت وی به عموش محول شد

دهقان در سن 13 سالگی به اصفهان آمد و از آنجا عازم کربلا گشت و بعد از بازگشت از کربلا تمام عمر ار در اصفهان زیست . تحصیلات را در اصفهان به اتمام رساند و فنون  و دقایق شعر ارا از ابوالفقرا که یکی از شعرای استاد اصفهان بود فرا گرفت ولی سرانجام از استاد مشهور تر شد

دیوان دهقان شامل غزلیت ، قصاید ، رباعیات اوست به ده هزار بیت می رسد و اثر دیگر او که شاهکار او محسوب میشود منظومه هزار و یک شب می باشد که به نام حاج سلیمان رکن الملک شیرازی نظمکرده است

دهقان در سال 1287 - 1236 هجری - در زادگاه خود سامان بدرود حیات گفت و همانجا به خاک سپرده شد

تا زلف نگارم به رخش ریخته باشد           با صبح طرب ، شام غم آمیخته باسد

مرغان بشکسته قفس را و پریدند           ای وای به مرغی که پرش ریخته باشد

آن را که شده گوهر عشق تو گم از دست   باید که به سر خاک جهان ریخته باشد

آن دل که بر آید به یکی تار دو زلف       شیریست که صد سلسله بگسیخته باشد

صید همه دشتند شکار تو نبینم            یک صید که از چنگ تو بگریخته باشد

                      دهقان بگریزد به کجا از بر چشمت

                    هر جا که رود فتنه بر انگیخته باشد

 

About this Entry

This page contains a single entry by مردی از دیار پارس published on September 25, 2011 12:02 PM.

زندگی نامه رحمت شیرازی was the previous entry in this blog.

زندگی نامه دقیقی سمرقندی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.