: ارد بزرگ
  • کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند