: بزرگمهر
  • خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده