: ارد بزرگ
  • گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند .