چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: فردوسی
  • این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست