: ارد بزرگ
  • پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .