: میکل آنژ
  • کسی که به خودش اعتماد دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد