: توماس کارلاین
  • کسی که هدفی روشن داشته باشد حتی در ناهموارترین راه ها به جلو می رود