: ارد بزرگ
  • برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند