: ارد بزرگ
  • کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد