: بزرگمهر
  • خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است