: ارد بزرگ
  • تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی