چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: بزرگمهر
  • بد نژادان و بدگوهران اشتباه کار را باید از درگاه خویش براند تا نیکان از گزندشان در امان بمانند