: ویلیام هلسی
  • مشکلات کوچکتر خواهند شد اگر به جای فرار کردن با آنها مواجه شوی