: ارد بزرگ
  • میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .