: ارد بزرگ
  • فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود