: بزرگمهر
  • هرگز در کژی و کاستی نمی کوبد و جز ره رادی و راستی نمی پوید