: ارد بزرگ
  • آواز سرد از سینه نا امید بر می خیزد