: ارد بزرگ
  • اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است