: ارد بزرگ
  • کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند