: ارد بزرگ
  • سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند