چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: هوراس فلچر
  • خم و اندوه ه تنها انسان را کوچک و ضعیف می کند بلکه او را میکشد