: ارد بزرگ
  • هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد