: لقمان
  • راز خود را پنهان دار . رنج بسیار در طلب آن چه سود بخشد ، اندک شمار