: ارد بزرگ
  • ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است