: موریس ماندل
  • تاریک تریم ساعت تنها 60 دقیقه دارد