: ارد بزرگ
  • گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است