: بزرگمهر
  • برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است