: بزرگمهر
  • آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد