: والت دیسنی
  • همه رویاهای ما میتوانند به حقیقت بپیوندند ، تنها در صورتی که جرات پیگیری آنها را داشته باشیم